Bine ați venit pe site-ul nostru!

Comuna Gîrbou este aşezată într-una din marile unităţi morfo-structurale ale ţării şi anume în cuprinsul Platformei Someşene.

Situată în partea de est a judeţului Sălaj, comuna Gîrbou este mărginită în partea de nord de comunele Cristolţ şi Surduc, în partea de vest de comuna Bălan, în partea de sud de comuna Hida şi în partea de nord-est de comuna Zalha.

Comuna Gîrbou intră în istorie în anul 1230, de când datează cea mai veche atestare documentară-localitatea Popteleac.

Gîrboul a devenit un centru al intelectualităţii, al culturii româneşti din împrejurimi. Aici se întâlneau anual intelectuali din toată vecinătatea şi se jucau piese de teatru româneşti puse în scenă de către învăţători, iar în anul 1910 a fost introdus pentru prima data "dansul căluşarilor". În anul 1878 devine centru administrativ al plasei cu acelaşi nume, având judecătorie, bancă şi alte instituţii.

În prezent, în raport cu populaţia, comuna Gîrbou este o comună de categoria a III-a.

Știri și evenimente

17 Sep 2018

Oferta vanzare teren

Oferta vanzare teren proprietate a lui Muresan Viorica

31 Jul 2018

LICITATIE VANZARE LEMN

Primaria Gîrbou organizează licitație intermediară de vanzare masă lemnoasă la drum auto

12 Jul 2018

oferta vanzare teren

Oferta vanzare teren Ionas Valeriu-Nicolae

20 Jun 2018

Rezultate finale concurs

Rezultate finale concurs pentru ocuparea funcțiilor publice de consilier, clasa I, grad profesional debutant

18 Jun 2018

Rezultate proba scrisa

Rezultate proba scrisa la concursul organizat în data de 18.06.2018 pentru ocuparea funcțiilor publice de execuţie vacante din cadrul Compartimentului de asistență socială

Rezultat selecție dosare concurs
12 Jun 2018

Rezultat selecție dosare concurs

Rezultat selecție dosare pentru concursul pentru recrutarea a doua funcții de execuție de consilier, clasa I, grad profesional debutant in cadrul Compartimentului de asistență socială.

21 May 2018

BIBLIOGRAFIE

Bibliografia:
1.Constituţia României, republicată, 
2.Legea nr. 188 /1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările si completarile ulterioare;
3.Legea nr. 7 /2004, privind codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
4. Legea nr.215/2001, privind administraţie publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
5.Legea nr.292/2011-Legea asistenţei sociale.
6. Legea nr.416/2001 privin venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;
7. Legea 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicata- cu modificările si completările ulterioare,;
8. Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;

21 May 2018

ACTELE NECESARE PENTRU DOSAR DE ÎNSCRIERE:

ACTELE NECESARE PENTRU DOSAR DE ÎNSCRIERE:
Conform art. 49 din HOTĂRÂRE Nr. 611/2008 din 4 iunie 2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
a) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 1;
b) curriculum vitae, modelul comun european;
c) copia actului de identitate;
d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
e) copie a diplomei de studii superioare în domeniul administraţiei publice sau asistenșă socială;
f) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
g) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
h) cazierul judiciar;
j) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.
(1^1) Modelul orientativ al adeverinţei menţionate la alin. (1) lit. f) este prevăzut în anexa nr. 2.
(1^2) Adeverinţele care au un alt format decât cel prevăzut la alin. (1^1) trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexa nr. 3 şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor.

Mesajul primarului

{NUME_SITE}

Stimați concetățeni,

În calitate de primar al comunei, adresez un sincer bun venit tuturor celor ce aţi accesat acest site,în numele comunităţii acestei comune, administraţiei publice locale şi al meu personal.

Ne dorim ca pe această cale să venim în sprijinul cetăţenilor, oferindu-le dreptul la informaţia produsă şi gestionată de administraţia publică locală şi în acelaşi timp să fim o fereastră deschisă permanent tuturor celor ce vor să ne cunoască comuna şi pe noi.

Multumesc în numele locuitorilor,vizitatorilor din ţară şi străinătate, pentru ca aţi avut curiozitatea şi dorinţa de a afla cât mai multe despre noi, gândindu-vă poate că veţi descoperi oportunităţi de afaceri de orice natură, ce sperăm că vă vor îndemna să investiţi în comuna noastră, asigurându-vă cu responsabilitate de existenţa unei administraţii publice locale deschise si transparente.

 

Cu deosebită stimă,


Primarul comunei Gîrbou
Spătar Alexandru


Domnul Primar
Galerie Foto Carte de oaspeți

Chestionare

Cum vi se pare noul site al Primăriei?

Imi place

Nu imi place

Necesită îmbunătățiri

Vezi rezultate